ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “มีอะไรในรั้ว STU”

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “มีอะไรในรั้ว STU”

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้สื่อสาร และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดมุมมองต่อวิทยาลัยสันตพลผ่านคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ผลิตผลงานคลิปวิดีโอสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสันตพลภายใต้หัวข้อ “มีอะไรในรั้ว STU”
 2. ผลงานคลิปวิดีโอสั้นต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ผลิตสำหรับแพลตฟอร์ม TikTok และมีความยาว 30 – 60 วินาที
 3. ไฟล์วิดีโอที่ส่งมีขนาดเท่ากับ 1,080 x 1,920 พิกเซล ในรูปแบบ .mp4 เท่านั้น โดยใช้กล้อง Digital หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ สำหรับถ่ายทำฟุตเทจได้ทุกรูปแบบ (มีคอมพิวเตอร์พร้อมสำหรับงานตัดต่อให้)
 4. ผลงานวิดีโอต้องไม่มีภาพ เสียง ลายน้ำ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ที่อนาจารหรือละเมิดลิขสิทธิ์
 5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีเวลาในการถ่ายทำและรวบรวมฟุตเทจภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำฟุตเทจที่ได้มาทำการตัดต่อเพื่อทำคลิปวีดีโอ โดยมีเวลาในการตัดต่อ 1 ชั่วโมง (รวมเวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง)

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 127 อาคารวิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 4. รางวัลผลงานดีเด่น 5 ผลงาน ได้รับเกียรติบัตร

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. ความสวยงามของภาพรวมจากคลิปวิดีโอ 40 คะแนน
 2. ความสวยงามของภาพรวมจากคลิปวิดีโอ 40 คะแนน
 3. ความชัดเจนของการนำเสนอการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสันตพล 30 คะแนน

สมัครแข่งขันได้ที่