สิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยทักษะงานช่าง

สิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยทักษะงานช่าง

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ทักษะทางด้านงานช่างจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
 2. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา นำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของเชิงสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ทักษะงานช่าง ได้แก่ ช่างหัตถกรรม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างโยธา ช่างไม้ และช่างอื่นๆ
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ของผู้มีคุณสมบัติเข้าแข่งขันจัดทำขึ้นเอง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
  1. สิ่งประดิษฐ์จะต้องใช้ทักษะงานช่างเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
  2. สิ่งประดิษฐ์จะต้องมีวัสดุเหลือใช้ ประเภท เหล็ก ไม้ พลาสติก กระดาษ หรืออื่น ๆ
  3. สิ่งประดิษฐ์สามารถใช้วัสดุอื่น ๆ ตกแต่งให้สวยงาม เชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ผู้เข้าร่วมประกวดมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ผลงาน และผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน
 4. โรงเรียนหรือสถาบันสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนทีม
 5. ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมผลงานมาแสดงไว้ภายในบริเวณจัดงาน และนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยนำเสนอประมาณ 5 นาที พร้อมตอบข้อซักถาม 5 นาที ตามกำหนดการที่ผู้จัดโครงการกำหนดไว้

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อุโมงค์หน้าอาคาร The Bliss วิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. ด้านประโยชน์ใช้สอยหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง 40 คะแนน
 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์/มีความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่ 30 คะแนน
 3. ด้านความเหมาะสมความละเอียดและความประณีตของผลงาน 20 คะแนน
 4. ด้านการพัฒนาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ 10 คะแนน

สมัครแข่งขันได้ที่